Antikvariát Myslíkova

Obchodní a platební podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.antikvariatmyslikova.cz je

Eva Kozáková,
Antikvariát Eva Kozáková,
Myslíkova 10, Praha 2

úředním sídlem
Letohradská 56,
170 00 Praha 7

Sídlo provozovny
120 00 Praha 2, Myslíkova 10
IČO: 13107011
DIČ: CZ485821084
Bankovní spojení: (Fio banka, Praha)
Kontakt: dotazy@antikvariatmyslikova.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou platné pro nákup v knižním internetovém obchodě www.antikvariatmyslikova.cz, (dále jen „antikvariát Myslíkova). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a spotřebitele (kupujícího).
  2. Smluvní vztahy obou stran jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v plném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v plném znění.
  3. Součástí obchodních podmínek jsou i zásady zpracování osobních informací (GDPR).
 2. Obecná ustanovení
  1. Nákup v antikvariátu Myslíkova nemůže být uskutečněn bez souhlasu zákazníka s těmito Obchodními a platebními podmínkami. V zájmu zákazníka je se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním prvního nákupu. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s těmito Obchodními a platebními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil.
  2. Prodávajícím je Antikvariát Myslíkova (Eva Kozáková), který přímo umožňuje nákup použitých učebnic, odborné literatury, knih, bibliofilií, tisků, pohlednic a grafik zákazníkům. Kupující bere na vědomí, že v antikvariátu Myslíkova jsou nabízeny použité knihy (antikvární zboží). Mírné opotřebení nabízeného zboží tudíž nemusí být v jeho popisu uváděno.
  3. Zákazníkem internetového obchodu provozovaného prodávajícím je kupující – spotřebitel nebo kupující – podnikatel. Podmínky obchodů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem mohou být sjednávány i individuálně mimo rámec těchto Obchodních a platebních podmínek.
  4. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  5. Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje prodávané zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  2. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu Antikvariát Myslíkova je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. V internetovém obchodě je kupní smlouva uzavírána výhradně elektronicky nebo pomocí elektronické pošty. K tomu je určen objednávkový formulář s vyplnitelnými poli. Povinné údaje jsou označeny a nelze bez nich vytvořit objednávku. V případě souhlasu kupujícího s údaji v něm obsaženými, vybraným zbožím a odsouhlasením Obchodních podmínek jej kupující odešle prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že k uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu, ale v okamžiku potvrzení objednávky kupujícímu prodávajícím. Potvrzením objednávky se rozumí odeslání potvrzujícího emailu s rekapitulací objednávky za účelem její kontroly a specifikací způsobu platby, v případě bezhotovostní platby i platebních údajů (číslo bankovního účtu, variabilní symbol) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující může potvrzenou objednávku zkontrolovat co do rozsahu, obsahu, výše kupní ceny. Pokud by se lišila od jím odeslané objednávky a důvod odlišnosti by nebyl přímo patrný z potvrzení objednávky, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení, příp. je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a její akceptací, těmito Obchodními a platebními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními (GDPR). Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí, stanovených občanským zákoníkem, je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito Obchodními a platebními podmínkami, že jim beze zbytku rozumí a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy (objednávky a akceptace). Objednávku a její akceptaci lze učinit v českém jazyce.
  6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na běžné výši a tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných kupujícím. Tyto náklady nese v plné výši kupující.
  7. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku.
 4. Autorskoprávní ochrana
  1. Kupující je povinen respektovat podmínky autorskoprávní ochrany prodávaného zboží. Kupující bere na vědomí, že autorská díla podléhají autorskoprávní ochraně ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
  2. Kupující se zavazuje, že se zakoupeným zbožím nebude nakládat v rozporu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění či ke škodě autorů nebo prodávajícího.
 5. Platební podmínky
  1. Zboží je poskytováno za sjednanou cenu. Sjednanou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty, platná a zveřejněná na internetových stránkách Antikvariát Myslíkova v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Antikvariát Myslíkova je plátcem daně z přidané hodnoty ve zvláštním režimu bez možnosti odečtu kupujícím, proto není tato daň vyznačena. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s výší kupní ceny souhlasí.
  2. Platby kupujících je možné uskutečnit následujícími způsoby:
   • platební kartou (e-shop, na prodejně)
   • bankovním převodem
   • v hotovosti  (osobní převzetí na prodejně, dobírka)
  3. Specifikace a bližší popis platebních podmínek a možností je uveden v objednávkovém formuláři.
  4. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky budou uvedeny i další platební údaje (variabilní symbol platby, splatnost apod.).
   V případě platby on-line (kartou)  to budou informace k expedici nebo osobního převzetí zboží.
  5. Ceny zboží jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků. Daňový doklad (fakturu, fakturu na dobírku) vystavujeme a přikládáme do zasílané objednávky. Zálohové (proforma) faktury vystavujeme pro organizace a instituce (v poznámce nutno uvést náležité fakturační údaje). Při osobním převzetí obdrží kupující pokladní doklad (účtenku).
 6. Slevy a úpravy cen
  1. Veškeré úpravy a změny cen v internetovém obchodu antikvariát Myslíkova jsou vyhrazeny prodávajícímu.
  2. Prodávající si vyhrazuje možnost udělit kupujícím slevu na základě individuálního projednání podmínek.
 7. Odstoupení od smlouvy

        1.  Kupující může odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo případně jiným obecně závazným právním předpisem.

        2.  V případě, že Kupující nebo prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, zavazují se strany si nejpozději do 14 dnů vrátit přijatá plnění. Náklady spojené s navrácením plnění nese každá ze stran samostatně.

 8. Reklamace a práva z vadného plnění
  1. Práva z odpovědnosti za vady z důvodu dodání nekvalitního zboží mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se zboží výrazně liší od náhledu nebo popisu zboží, které jsou kupujícímu k dispozici pro informaci o zboží před jeho nákupem, a to pouze tehdy liší-li se výrazně svou kvalitou. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem vybraného zboží, zda kvalita zobrazení odpovídá jeho představě a obeznámit se o stavu a event. poškození knižního bloku (vpisky, podtrhání, natržené stránky, razítka apod.). Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení a popisu, tak jsou patrné z náhledu zboží a popisu. Na pozdější reklamace z důvodu změny názoru kupujícího nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, tj. výrazného rozdílu v kvalitě zobrazení náhledu s originálem nebo chybějící popis vnitřních závad.
  2. Na použité zboží není poskytována automatická záruka. Jedná se o knihy, pohledy a grafiku z druhé ruky. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením knihy jejím používáním.
  3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce zjistit.
  4. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
   • odstranění vady dodáním náhradního zboží (pokud jím prodávající disponuje) nebo dodáním chybějící části zboží
   • přiměřenou slevu z kupní ceny
   • vrácení kupní ceny na základě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto
   porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  6. Reklamaci uplatní kupující odesláním emailové zprávy na adresu antikvariat-kozakova@seznam.cz spolu se zobrazením vady (pokud tuto možnost má) a popisem reklamované vady. Lhůta třiceti dnů pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení reklamace prodávajícímu. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailovou zprávou. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mailovou adresu kupujícího o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován a dále informace o způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím, odůvodnění tohoto zamítnutí.
  7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. Plná částka bude kupujícímu uhrazena teprve po vrácení reklamovaného zboží.
  8. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se kupujícímu z tohoto důvodu vrátí zpět, aniž by kupující prodávajícímu sdělil důvod či stornoval objednávku, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 130 KČ), a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že nedojde k úhradě způsobené škody na základě výzvy prodávajícího do 14 dnů, souhlasí kupující s tím, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Bude-li ze strany kupujícího požadováno opětovné zaslání zboží, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Prodávající je v takovémto případě oprávněn požadovat úhradu nákladů předem.
  9. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, případně příslušný živnostenský úřad jako dozorové orgány státní správy. Dozorové orgány státní správy vyřizují mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  10. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, může kupující požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá kupující České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 9. Platnost, účinnost a změny Obchodních a platebních podmínek
  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně provést změnu či aktualizaci těchto Obchodních a platebních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabydou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách knižního obchodu Antikvariát Myslíkova.

Tyto Obchodní a platební podmínky Antikvariátu Myslíkova jsou platné a účinné ode dne 15.2.2018